Sverige är ett av de länder i världen där det anses helt accepterat att öppet leva som HBTQ-person. Ändå kan nog många skriva under på att man frekvent hamnar i situationer där heteronormen blir tydlig på något sätt. Fördomar sitter hårt, och många kan nog känna igen sig i att det till och med går så långt att man väljer bort viktiga delar av sitt liv på grund av detta. Självklart måste hela samhället hjälpas åt att få bort fördomar och förlegade attityder gentemot HBTQ, men vissa arbetsplatser behöver skynda på mer än andra. Skolan är en sådan plats, där vuxnas attityd och inställning i hög grad påverkar barns och ungdomars synsätt och självkänsla. Att uppmuntra allas lika värde är också att uppmuntra till att alla kan, oavsett vem man är. Därigenom hjälper skolan fler att klara skolgången med betyg som hjälper en till vidare studier.

Fortfarande är det dock långt kvar till den dag total likabehandling råder, och på grund av detta upplever många otrygghet under studietiden, och ännu fler tvekar att ens studera vidare efter att ha varit utsatta för kränkande särbehandling eller trakasserier i grundskolan och gymnasiet. Detta leder till att färre HBTQ-personer har en akademisk utbildning, och indirekt till att HBTQ-frågor i mindre grad ingår som en självklar del av agendan på högskolor och universitet.

HPTQ-certifierade utbildningar och högskolor blir fler och fler, och med det kunskap och upplysning. Flera studieorter inriktar sig på HBTQ ur olika aspekter. Detta i sin tur bidrar till att öka kunskap, förståelse och tolerans för människor utanför den traditionella heteronormen, och misstro ersätts med nyfikenhet och öppenhet.

Det är viktigt att fler HBTQ-personer stärks att våga studera vidare på akademisk nivå, och att informera och medvetandegöra att det går att komma in på högskolan även om inte gymnasiebetygen var höga. Att göra högskoleprovet är ett sätt att öka sina möjligheter att komma in på sin utbildning, genom att man då adderar provpoängen till sina betygspoäng. Provet skrivs två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Vem som helst får skriva högskoleprovet, och man kan göra det flera gånger, vilket kan vara ett bra sätt att höja sitt resultat.

Att skriva provet kan vara något som ter sig nästintill omöjligt för någon som har dåliga erfarenheter från skolan, och det kan därför vara bra att förbereda sig så mycket som möjligt, och att se förberedelserna som studier och som en investering i sin egen framtid. Det kan också vara bra att arbeta med repetitionerna tillsammans med andra, antingen i en grupp eller på internet, där man även kan få coachning och handledning, antingen i grupp eller enskilt.

Att, genom att göra högskoleprovet, komma in på sin drömutbildning, och därigenom direkt, på plats, kunna påverka framtiden för HBTQ-personer i en positiv riktning, är ingen dröm. Det kan bli en verklighet för alla!